Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, gevestigd te Groeneweg 31 te Groenlo, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 50800094

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer. Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst in het kader van de complementaire zorg, maar ook op de verkoop van producten in het kader van deze complementaire zorg.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst.
1.3 In deze voorwaarden wordt Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een opdrachtgever kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn.
1.4 De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.5 De opdracht tot het verrichten van een complementaire zorg behandeling of training dan wel de bestelling van producten door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 | Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Tenzij anders is overeengekomen is Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, gehouden zijn aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

Artikel 3 | Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, binden de laatste niet, voor zover ze door de eigenaar van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, ingehuurd personeel van derden of door zzp-ers.

Artikel 4 | Overeenkomst
4.1 De overeenkomst tot het verrichten van complementaire zorg , training of de verkoop van producten in het kader van deze zorg wordt eerst bindend door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, zijn schriftelijke bevestiging. Deze schriftelijke bevestiging (behandelovereenkomst of opdrachtbevestiging tot levering van producten) kan via de mail gestuurd worden of geprint via de post.
4.2 Elke met Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever van voldoende kredietwaardigheid zal blijken te zijn. Deze beoordeling geschiedt uitsluitend door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer. Opdrachtgever zal toestaan dat Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
4.3 Gegevens en/of informatie die Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, zoals werkprogramma’s, trainingen en materialen voor meditatie, onderwijs en massage e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut, zijn voor Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat bovengenoemde materialen noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 | Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden
5.1 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, onverlet.
5.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 | Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Op alle door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 | Verplichtingen van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut.
7.1 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, is verplicht zich de complementaire zorgtaken naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Deze bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de behandelovereenkomst.
7.2 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen/beroepsorganisaties en de wetgever uitvoeren.
7.3 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de AVG., de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
7.4 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken. 

Artikel 8 | Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde (medische) gegevens en indien nodig ook over de medische toestemming van een daartoe bevoegd persoon die ingeschreven is in het BIG-register. Mocht overleg met Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, noodzakelijk of gewenst zijn, dan kan er met toestemming van de opdrachtgever overleg gevoerd worden met de BIG geregistreerde deskundige.
b. Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is dat de behandelingen op de locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer van producten en andere benodigdheden.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie moeten binnen 25 meter aanwezig zijn.
e. Over de mogelijkheid om gebruik te mogen maken van een beveiligd wifi netwerk.
8.2 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever al zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en /of specialist, en tevens de diagnose en de daarmee verbonden medisch advies van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, te stoppen. Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, stelt geen medische diagnoses.
8.3 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas,
elektriciteit, ter beschikking te stellen, indien de behandelingen plaats vinden op de
locatie van de opdrachtgever.
8.4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van
bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is hij
aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
8.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren
waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Body and Mind
Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, voortvloeiende schade en kosten aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.6 Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient hij zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Body
and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, door middel van telefoon of via
email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Body and Mind Groenlo,
complementair therapeut en hardlooptrainer, het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling rekening
brengen.
8.7 De opdrachtgever dient Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer,
van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens
noodzakelijk zijn, te voorzien.

Artikel 9 | Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever geeft Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, toestemming om voor de uitvoering van de opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen. Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, beoordeelt per situatie of dit noodzakelijk is en licht deze keuze altijd toe aan de opdrachtgever voordat de stap wordt gezet om de externe deskundige te raadplegen. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, dan zal dat gerespecteerd worden en de gewenste deskundige niet geraadpleegd worden.

Artikel 10 | Prijzen
10.1 Indien na het tijdstip van acceptatie van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
10.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
10.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 11 | Materialen
11.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de producten de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
11.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 12 | Meer en minderwerk
12.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12.2 Tijdens complementaire zorg behandelingen, mondeling of schriftelijk opgedragen extra werkzaamheden door de opdrachtgever komen voor verrekening in aanmerking. Dit betreffen werkzaamheden die niet in de (behandel)overeenkomst opgenomen waren.
12.3 Door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 | Annuleren
13.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, reeds aangeschafte materialen en/of gewerkte uren in verband met het voorbereiden van de opdracht, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
13.2 Opdrachtgever zal eveneens aan Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producten.
13.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
13.4 Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 | Opleveringstermijnen
14.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, schriftelijk in gebreke te stellen.
14.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, geen beletselen zijn de uitvoering van de opdracht tot het verrichten van complementaire zorg behandelingen en trainingen ter hand te nemen.
14.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 15 | Reclame
15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op de verrichte behandelingen in het kader van de complementaire zorg, zoals deze omschreven zijn in de behandelovereenkomst.
15.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15.3 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, juist is, zal Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 16 | Aansprakelijkheid
16.1 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
d. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
16.2 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, is aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat zijn verzekering dekt voor de geleverde diensten zoals deze overeengekomen zijn in de behandelovereenkomst – dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan materieel en goederen. De wettelijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover ontstaan door schuld van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, of van hen, die door Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, te werk zijn gesteld op de aan Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, opgedragen werk(en).
16.3 Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever.
16.4 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.
16.5 Elke deelname aan een behandeling, training, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever.
16.6 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17 | Overmacht
17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, overmacht op, die Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, ontheft van zijn verplichting tot levering van producten c.q. uitvoering van de behandelingen, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
17.2 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 | Eigendomsvoorbehoud
18.1 Zolang Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van complementaire zorg behandelingen of de verkoop van producten (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer.
18.2 Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
18.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 | Wanprestatie en ontbinding
19.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
19.2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 | Betaling
20.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: Goederen en diensten worden gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, of contant na afloop te worden voldaan.
20.2 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
20.3 De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van zeven dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.
20.4 Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van zeven dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
20.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde.
20.6 In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 97,50 euro bedragen.
20.7 Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
20.8 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 21 | Geschillen
21.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
21.2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet Wkkgz. Jeugdzorg opnemen.
21.3 De Nationale ombudsman behandelt klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader zoals bij een ondertoezichtstelling die uitgesproken is door een rechtbank. Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, heeft het recht om een geschil in het kader van de verrichte complementaire zorg voor te leggen aan de Nationale ombudsman. Bij klachten voor vrijwillige jeugdzorg kan de Body and Mind Groenlo, complementair therapeut en hardlooptrainer, zich richten tot het AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Body & Mind Groenlo helpt bij de verbetering van je gezondheid en kijkt hierbij naar je totale welbevinden. Dit wordt bereikt door stoelmassage, (wandel)coaching en/of ontspannen hardlopen.

Afspraak maken

06 - 17500375

madelon@bodyandmind-groenlo.nl

De Mattelier
Mattelierstraat 19
7141 BP Groenlo

Bekijk alle gegevens

© Body & Mind Groenlo 2024 - Alle rechten voorbehouden
Webdesign: SaffrieDesign
chevron-down